top of page

Бурята на корпоративния дълг за 500 милиарда долара
Световната икономика е изправена пред сериозно предизвикателство, тъй като над финансовия пейзаж е надвиснала буря от корпоративни дългове. С над 500 млрд. долара корпоративен дълг, който вече се усеща, на Уолстрийт нарастват опасенията за потенциалните последици за икономическия растеж и кредитните пазари. В тази статия се разглеждат последиците от разрастващата се криза, като се разглеждат причините, потенциалното въздействие и стратегиите за преминаване през тези бурни времена.


Дългово бреме и евтини пари

Един от основните проблеми, които допринасят за бурята на корпоративния дълг, е значителното дългово натоварване, натрупано през периода на исторически ниски лихвени проценти. Централните банки по света поддържат ниски лихвени проценти, което прави кредитите лесно достъпни за предприятията. С повишаването на лихвените проценти и с изразяването на по-дългосрочна позиция от страна на централните банки обаче тези дългови тежести стават все по-тежки за предприятията. Това явление позволи на много предприятия да отложат последиците от финансовите си предизвикателства.


Уязвимост на корпоративния кредит

Както в САЩ, така и в световен мащаб уязвимостта на корпоративния кредит става все по-очевидна. В Съединените щати високодоходните облигации и заемите с ливъридж, дължими от по-рискови и по-малко кредитоспособни предприятия, са се увеличили повече от два пъти от 2008 г. насам и през 2021 г. ще достигнат 3 трлн. долара. По подобен начин дълговете на нефинансовите китайски дружества нарастват в сравнение с размера на националната икономика. В Европа продажбата на некачествени облигации се е увеличила значително. Тези нарастващи нива на дълга допринесоха за появата на стена от дългове, чийто падеж ще настъпи през следващите няколко години и ще възлезе на 785 млрд.


Нарастващи предизвикателства

Няколко фактора допринасят за нарастващите предизвикателства, породени от бурята на корпоративния дълг. Забавянето на растежа в Китай и Европа, съчетано с очакваното продължаване на повишаването на лихвените проценти от страна на Федералния резерв, може да застраши способността на предприятията да изпълняват дълговите си задължения. Проблемните облигации и заеми в Северна и Южна Америка вече са нараснали с над 360% от 2021 г. насам, което показва, че на хоризонта се задава потенциален цикъл на широко разпространени фалити.


Потенциално въздействие върху икономиката

Дори скромно увеличение на неизпълненията може да има значителни последици за цялата икономика. Нарастването на броя на неизпълненията може да доведе до намаляване на кредитирането от страна на инвеститорите и банките, което да задълбочи финансовите затруднения на повече дружества, тъй като възможностите им за финансиране намаляват. Освен това фалитите биха имали отрицателно въздействие върху пазара на труда, което би довело до загуба на работни места и последващ спад на потребителските разходи.


Последиците от нарастващия брой фалити

Нарастването на броя на фалитите е повод за безпокойство, тъй като оказва натиск върху световната икономика. Неизпълнението на задълженията се отразява не само на самите дружества, но има и по-широки последици за кредитните пазари и икономическия растеж. Умишленото затягане на паричната политика от страна на централните банки изигра роля за нарастващата вълна от проблеми. Тъй като инфлацията неочаквано се повиши, централните банки агресивно намалиха паричните потоци във финансовата система, за да ограничат икономическия растеж. Макар че този подход цели да възстанови равновесието, той неизбежно води до фалит на някои предприятия. Преднамереният характер на това затягане го отличава от други икономически цикли.


Уязвимост на търговските недвижими имоти

Търговските недвижими имоти са подложени на значителен натиск поради бавното завръщане на служителите в офисите и променящата се динамика на работното място. Това доведе до празни сгради и затруднени централни райони. Проблемният дълг, свързан със сектора на недвижимите имоти, съставлява значителна част от общия размер на проблемния дълг в световен мащаб. Тъй като търсенето на офис площи намалява, строителните предприемачи и собствениците на имоти се борят с нарастващите свободни площи, повишаващите се проценти на незаетите площи и изпитващите затруднения търговци на дребно. Несигурността, свързана с бъдещето на търговските недвижими имоти, допълнително утежнява и без това обременения пейзаж на корпоративния дълг.


Загриженост за дълга на частния капитал

Дружествата, притежавани от частни капиталови фондове, също са изправени пред предизвикателства поради повишаването на лихвените проценти. Много от тези компании се възползваха от лесното кредитиране и ниските лихвени проценти, за да финансират придобивания. С повишаването на лихвените проценти обаче разходите за обслужване на дълга им нарастват, което тласка тези предприятия към неплатежоспособност. Понастоящем над 70 млрд. щатски долара дълг на компании, притежавани от частни капитали, се търгува на проблемни нива, което представлява значителен риск за стабилността на тези фирми.


Потребителски разходи и нарастващи лихвени проценти

Фирмите, зависещи от потребителските разходи, са особено уязвими към по-високите лихвени проценти. С увеличаването на лихвените сметки бюджетите на домакинствата се свиват, което оказва влияние върху поведението на потребителите. При икономически спад компаниите често намаляват разходите си, включително за реклама, което може допълнително да засегне предприятията, разчитащи на потребителски разходи. Например Audacy Inc, един от най-големите собственици на радиостанции в САЩ, преживя понижение на рейтинга си поради по-високите разходи по заеми и прогнозите за икономическо забавяне. Възможно е да се наложи компанията да преструктурира дълга си, за да се справи с предизвикателната среда.


Рискове на развиващите се пазари

Въздействието на бурята на корпоративния дълг се разпростира не само върху развитите икономики, но и върху развиващите се пазари. Много компании от развиващите се пазари, особено в секторите на енергетиката и суровините, са натрупали значителен дълг през годините. С повишаването на лихвените проценти и усложняването на глобалните икономически условия тези компании са изправени пред повишен риск от неизпълнение на задълженията си. Това би могло да има по-широки последици за финансовата стабилност и икономическия растеж на развиващите се пазари, като потенциално може да доведе до нестабилност на валутата и отлив на капитали.


Преминаване през бурята на корпоративния дълг

Преминаването през бурята на корпоративния дълг изисква цялостен подход, включващ разумно финансово управление, стратегически политически интервенции и проактивни мерки за справяне със системните рискове. Предприятията следва да дадат приоритет на управлението и преструктурирането на дълга, като се съсредоточат върху подобряване на паричните потоци и намаляване на дълговото бреме. Правителствата и централните банки трябва внимателно да балансират между необходимостта от икономически растеж и мерките за предотвратяване на прекомерното натрупване на дълг. Освен това инвеститорите трябва да проявяват предпазливост и да диверсифицират портфейлите си, за да намалят потенциалните рискове, свързани с корпоративния дълг.


Заключение

Бурята от 500 млрд. долара корпоративен дълг, надвиснала над световната икономика, представлява предизвикателство, което се простира отвъд повърхностните фалити. С натрупването на дълг в период на евтини пари, умишленото затягане на паричната политика, уязвимостта на търговските недвижими имоти, опасенията, свързани с дълга на частните капиталови дружества, и ограниченията върху потребителските разходи, последиците са мащабни. Макар че точното въздействие остава несигурно, от съществено значение е предприятията, инвеститорите и политиците да следят отблизо развиващия се пейзаж на корпоративния дълг и да приемат мерки за справяне с потенциалните рискове. Проактивното управление и вземането на стратегически решения ще бъдат от решаващо значение за навигирането в бурните води и за свеждането до минимум на дългосрочните последици за световната икономика.

Comments


bottom of page