top of page

Нигерийската кафеена индустрия - потенциал, по-голям от златото


Анализ на Илиян Кузманов

13/08/2023


Кафето има дълга история в Нигерия, като отглеждането му датира от края на XIX век. С течение на годините то се превръща във важна парична култура за страната, която допринася за нейната икономика и осигурява препитание на много земеделски производители. През последните години обаче нигерийската кафеена индустрия е изправена пред сериозни предизвикателства, които водят до спад в производството. В тази статия ще разгледаме факторите, които са допринесли за нарастването и последвалия спад на производството на кафе в Нигерия, както и усилията, които се полагат за съживяване на отрасъла.


Производство на кафе в Нигерия: Исторически преглед

За първи път кафето е въведено в Нигерия в края на XIX в., а през 30-те години на XX в. правителството започва да насърчава отглеждането му, като предоставя на фермерите разсад от сортовете Арабика и Робуста. Това води до създаването на над 800 ферми за производство на кафе Арабика в страната, като през 2006 г. производството на кафе достига своя връх от 89 000 шестдесеткилограмови торби със специално кафе. По това време Нигерия е известна с висококачествените си кафеени зърна и е значим участник на световния пазар на кафе.


Предизвикателства, пред които е изправена нигерийската кафеена индустрия

Въпреки първоначалния си успех нигерийската кафеена индустрия е изправена пред няколко предизвикателства, които са допринесли за нейния упадък. Един от основните фактори е намаляването на площите, предназначени за отглеждане на кафе. Това е съпроводено с изчерпване на хранителните вещества в почвата на много ферми, което води до намаляване на производителността. Освен това отрасълът се бори с недостиг на умения, тъй като много от земеделските производители на кафе принадлежат към по-възрастните поколения, а сред по-младите фермери липсва информираност и интерес.


Друго значително предизвикателство, пред което са изправени нигерийските производители на кафе, е разпространението на болести по културите, като например болестта на кафеените плодове, която се отразява на качеството и добива на кафеените зърна. Тези фактори, съчетани с изместването на фокуса на правителството към петролната индустрия, доведоха до спад в производството на кафе и до загуба на опитни специалисти в кафеената индустрия.


Доминацията на робустата и потенциалът на арабиката

Понастоящем 90 % от целия износ на кафе в Нигерия се пада на кафето робуста. То се отглежда в 14 щата в страната, включително Баучи, Ойо, Абия и Едо. Кафето робуста е известно със силния си вкус и по-високото съдържание на кофеин, което го прави подходящо за производство на разтворимо кафе. Нараства обаче и интересът към отглеждането на кафе Арабика, което предлага по-нюансиран вкусов профил.


Понастоящем кафе арабика се отглежда само в два щата - Крос Ривър и Тараба. В момента се полагат усилия за тестване на над 110 различни сорта кафе Арабика на платото Мамбила в Тараба с цел подобряване на качеството и разнообразието на нигерийското кафе. Марки като Happy Coffee и Mai Shayi се превърнаха в шампиони на висококачественото кафе арабика, предлагайки уникални вкусови профили и демонстрирайки потенциала на нигерийското кафе на международната сцена.


Значението на специалното кафе

През последните години на световния пазар на кафе се наблюдава рязко нарастване на търсенето на специално кафе. Специалното кафе се определя като най-висококачественото кафе, класифицирано по еднакъв начин по цялата верига на доставка на кафе на зърна от сорта Арабика. То се отглежда при идеални климатични условия, събира се в оптимално време и се обработва с щателна грижа, за да се разкрият уникалните му вкусови качества. Нигерия има потенциал да се утвърди като производител на специално кафе, възползвайки се от разнообразните си региони за отглеждане на кафе и уникалните си вкусови профили.


Усилия за съживяване на нигерийската кафеена индустрия

Като се отчита необходимостта от съживяване на нигерийската кафеена индустрия, са предприети различни инициативи и стратегии. Една такава инициатива е членството на Нигерия в Международната организация за кафе (ICO) и нейното Международно споразумение за кафе (ICA). Това членство дава възможност за споделяне на най-добри практики и сътрудничество с други държави, произвеждащи кафе, с цел да се стимулира нигерийският сектор на кафето и да се подобри световното производство на кафе.


Освен това се поставя акцент върху подмладяването на старите кафеени плантации и рехабилитацията на фермите за кафе. Въвеждат се нови методи за отглеждане и торене с цел подобряване на добива и качеството. Обмисля се и създаването на нигерийска стокова борса за справедлива търговия с кафе, която ще осигури централизирана платформа за фермерите да продават кафето си на справедливи цени, като се гарантира устойчивост и контрол на качеството.


Нигерия се присъединява към Международната организация за кафе: Насърчаване на нигерийския сектор на кафето


Нигерийският сектор на кафето получи значителен тласък с неотдавнашното ратифициране на членството на Нигерия в Международната организация за кафе (ICO) и нейното Международно споразумение за кафето (ICA). С този ход Нигерия се нарежда сред 43-те държави-производителки на кафе в рамките на Международната организация по кафе, които представляват над 97 % от световното производство на кафе. Процесът на ратификация на членството беше завършен от нигерийска делегация в централата на ICO в Лондон, Англия, което е знак за ангажираността на Нигерия към световната кафеена индустрия.


Членството на Нигерия в ICO открива пред страната възможности за подобряване на нейния сектор на кафето и за принос към световната общност на кафето. С присъединяването си към ICO Нигерия получава достъп до ценни ресурси, най-добри практики и стратегии за развитие на пазара за производство и търговия с кафе. Това членство също така позволява на Нигерия да участва в предстоящото преструктуриране на Международното споразумение за кафе от 2007 г., което има за цел да подкрепи производителите на кафе и да укрепи световния сектор на кафето.


През последните години в ICO/ICA настъпиха значителни промени, като от него си тръгнаха видни държави-производителки на кафе като САЩ и Гватемала. Като член на ICO Нигерия ще има право на глас в текущите дискусии и реформи на Международното споразумение за кафето. Това дава възможност на Нигерия да формира политиките за кафето и да допринесе за разработването на по-благоприятно споразумение за африканските износители на кафе, като например Уганда, която също преговаря за по-добри условия в рамките на МКО.


Членството на Нигерия в Международната организация на производителите на кафе крие голям потенциал за нейния сектор. Достъпът до международни форуми и дискусии по въпросите на търговията с кафе и развитието ще позволи на Нигерия да се справи с основните въпроси и трудности, пред които са изправени производителите на кафе. Освен това разпределянето на проекти за развитие на кафето и достъпът до финансиране за земеделските стопани ще подкрепят усилията за увеличаване на производството на кафе и подобряване на добивите в стопанствата. Тези инициативи имат потенциала да създадат възможности за доходи и работни места в нигерийската кафеена индустрия.


Съвместни усилия за подобряване на производството на кафе

Присъединяването към ICO предоставя на Нигерия платформа за сътрудничество и обмен на знания между държавите, произвеждащи кафе. Обменът на най-добри практики в областта на производството на кафе, търговията и развитието на пазара може да допринесе за растежа и подобряването на нигерийския сектор на кафето. Чрез партньорства и сътрудничество с други членове на ICO Нигерия може да се учи от успешни държави, произвеждащи кафе, и да прилага стратегии за подобряване на националната си кафеена индустрия.


Укрепване на позицията на Нигерия на международния пазар на кафе

Членството на Нигерия в Международната организация на кафето (ICO) дава възможност на страната да възвърне значимата си позиция на международния пазар на кафе. Чрез активното си сътрудничество с Международната организация на производителите на кафе и участието си в реформата на Международното споразумение за кафе Нигерия може да формира политики, които отговарят на нейните интереси като страна износител на кафе. Това може да доведе до по-голяма видимост и признание на нигерийското кафе на световния пазар, което в крайна сметка ще бъде от полза за земеделските производители и за икономиката като цяло.


Значението на устойчивото производство на кафе

Тъй като Нигерия се стреми да засили присъствието си в световната кафеена индустрия, от съществено значение е да се даде приоритет на устойчивите практики за производство на кафе. Устойчивите методи на отглеждане могат да спомогнат за опазването на околната среда, защитата на биоразнообразието и подобряването на поминъка на земеделските производители на кафе. Нигерия може да се поучи от опита на други членове на ICO, които успешно са осъществили инициативи за устойчиво производство на кафе. Това не само ще допринесе за постигане на дългосрочните цели на страната в областта на производството на кафе, но и ще се приведе в съответствие с международните стандарти за устойчивост.


Преодоляване на предизвикателствата и разкриване на възможностите

За да се отключи пълният потенциал на производството на кафе в Нигерия, трябва да се предприемат няколко ключови стъпки. На първо място, необходимо е да се увеличи държавната подкрепа и инвестициите в сектора на кафето. Това включва осигуряване на финансиране за научноизследователска и развойна дейност, програми за обучение на земеделски производители и създаване на съоръжения за преработка и съхранение.

Освен това трябва да се осигури лесен достъп до финансиране и кредитиране на земеделските производители на кафе, което да им позволи да инвестират в модерни земеделски техники и оборудване. Подобрените технологии, като например напоителни системи и механизация, могат да помогнат за повишаване на производителността и осигуряване на постоянни добиви.


Освен това следва да се положат усилия за укрепване на веригата за създаване на стойност на кафето - от производството до маркетинга. Това включва създаването на надеждни пазарни канали, както на вътрешния, така и на международния пазар, и прилагането на ефективни стратегии за ценообразуване и маркетинг. Сътрудничеството между фермерите, преработвателите, износителите и правителствените агенции е от съществено значение за създаването на устойчива и печеливша кафеена индустрия в Нигерия.


Насърчаване на културата и консумацията на кафе

Докато увеличаването на производството на кафе е от решаващо значение, развитието на процъфтяваща култура на кафето в Нигерия е също толкова важно. Понастоящем по-голямата част от кафето, консумирано в страната, се внася, като на пазара доминира Nescafe. Нараства обаче търсенето на специално кафе и желанието за висококачествени зърна, отглеждани на място.


За да се извлече полза от тази тенденция, трябва да се положат усилия за насърчаване на консумацията на кафе и да се информират потребителите за различните сортове и аромати на кафето. Създаването на специализирани кафенета и кафенета, в които се сервира местно произведено кафе, може да помогне за повишаване на осведомеността и оценяването на нигерийското кафе. Насърчаването на баристите и любителите на кафето да участват в състезания и събития, свързани с кафето, също може да допринесе за повишаване на популярността на нигерийското кафе.


Ролята на предприемачите в производството на кафе

Предприемачите, като Дунг Дейвид Дайи от Kim's Coffee, играят решаваща роля за развитието на кафеената индустрия в Нигерия. Страстта на Дайи към кафето и ангажиментът му към качеството са го накарали да създаде процъфтяваща ферма за кафе и пекарна в Джос, щата Плато. Опитът и знанията му служат като вдъхновение за други предприемачи в областта на кафето в страната.


Предприемачите могат да допринесат за развитието на отрасъла, като прилагат най-добрите практики в областта на отглеждането, преработката и печенето на кафе. Те могат също така да предоставят обучение и консултантски услуги на дребните земеделски производители, като им помагат да подобрят техниките си на отглеждане и да увеличат добивите си. Като създават успешни предприятия за производство на кафе, предприемачите могат да покажат потенциала на нигерийската кафеена индустрия и да привлекат повече инвеститори и потребители.Бъдещето на нигерийското кафе

Бъдещето на нигерийската кафеена индустрия крие както предизвикателства, така и възможности. За да се гарантира нейният дългосрочен успех, от решаващо значение е да се решат въпросите, свързани с разпределението на земята, плодородието на почвата и недостига на умения сред земеделските производители на кафе. По-голямата информираност и подкрепа от страна на правителството, както и сътрудничеството с международни организации за кафе, могат да помогнат за създаването на благоприятна среда за процъфтяване на отрасъла.


Отглеждането на специално кафе и популяризирането на нигерийски марки кафе на световния пазар могат да допринесат за растежа на индустрията. Като използва уникалните вкусови качества на нигерийското кафе, инвестира в научноизследователска и развойна дейност и възприема устойчиви земеделски практики, Нигерия има потенциал да възвърне позицията си на виден производител на кафе и да допринесе за динамичния и разнообразен свят на специалното кафе.


Заключение

Съживяването на нигерийския сектор на кафето има потенциала да донесе значителни икономически и социални ползи. Увеличеното производство и износ на кафе може да генерира приходи, да намали зависимостта от износа на петрол и да диверсифицира икономиката на страната. Освен това растежът на кафеената индустрия може да създаде възможности за заетост, особено в селските райони, където е разпространено отглеждането на кафе. Това може да допринесе за намаляване на бедността и подобряване на условията на живот на земеделските производители на кафе и техните общности.


Членството на Нигерия в Международната организация по кафето бележи значителен етап за кафеения сектор на страната. С присъединяването си към Международната организация по кафе Нигерия получава достъп до ценни ресурси, най-добри практики и международно сътрудничество, които могат да подобрят производството, търговията и развитието на пазара на кафе. Членството също така позволява на Нигерия да участва в реформата на Международното споразумение за кафето, което предоставя възможност за оформяне на политиките в областта на кафето в полза на африканските страни износителки на кафе. С помощта на устойчиви практики и стратегически инициативи Нигерия има потенциал да засили позициите си на международния пазар на кафе, което ще бъде от полза за нейните фермери и за икономиката като цяло.


Възходът и спадът на производството на кафе в Нигерия отразяват сложните предизвикателства, пред които е изправен отрасълът. Въпреки това с общи усилия има надежда за съживяване. Чрез решаване на проблемите, свързани с разпределението на земята, плодородието на почвата и развитието на уменията, Нигерия може отново да се утвърди като значим участник на световния пазар на кафе. Отглеждането на специални сортове кафе и популяризирането на нигерийските марки кафе могат да помогнат за разгръщане на потенциала на отрасъла и да допринесат за икономическия растеж и устойчивостта. С правилната подкрепа и инвестиции нигерийското кафе има възможност да заблести на световната сцена, радвайки любителите на кафето с уникалните си вкусове и богатото си културно наследство.


Потенциалът на производството на кафе в Нигерия е огромен, но са необходими съгласувани усилия от всички заинтересовани страни, за да се разгърне пълният му потенциал. С подходяща държавна подкрепа, инвестиции в технологии и популяризиране на културата на кафето Нигерия има възможност да се превърне в значим играч на световния пазар на кафе. Като се възползва от благоприятния си климат и използва опита на страстни предприемачи, Нигерия може да съживи кафеената си индустрия и да допринесе за икономическия си растеж. Неизползваният потенциал на производството на кафе в Нигерия очаква проучване и със стратегически интервенции може да се превърне в процъфтяващ и устойчив сектор.

Comments


bottom of page