top of page

Овластяване на местните общности чрез устойчиво развитие


В епоха, в която изменението на климата и въздействието върху околната среда са на преден план в глобален план, стремежът към устойчиво развитие се превърна в императив за овластяване на общностите и насърчаване на устойчиво бъдеще. Устойчивото развитие, определяно като способност да се посрещат нуждите на настоящето, без да се застрашава способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди, предлага пътна карта за постигане на справедлив растеж, устойчивост и устойчивост за всички. В него се преплитат принципите на опазване на околната среда, социалната отговорност и икономическата жизнеспособност, като се гарантира, че действията ни днес не възпрепятстват перспективите за утрешния ден. Чрез насърчаване на възобновяемите енергийни източници, устойчивите практики и иновациите заинтересованите страни могат да определят път, който да подкрепя планетата и нейните обитатели, като разглеждат критичните аспекти на образованието за устойчивост и корпоративната отговорност.


В тази статия ще бъде разгледано как даването на възможност за справедлив растеж с помощта на устойчиви решения може да окаже значително въздействие върху световната общност, като се подчертае значението на гъвкавостта на бизнеса, иновациите и технологичния напредък за стимулиране на устойчивостта. Дискусията ще обхване изграждането на неутрално по отношение на CO2 бъдеще, насърчаването на приобщаването и подобряването на потребителското изживяване чрез устойчиви инициативи. Освен това ще бъде разгледана ролята на сътрудничеството в напредъка на глобалното опазване на околната среда и значението на подготовката за бъдещето с устойчиви продуктови иновации. Заедно тези елементи подчертават значителните стъпки, които се правят към устойчив начин на живот, като подчертават значението на устойчивостта в образованието, принципите на устойчивото развитие и колективния стремеж към реализиране на стълбовете на устойчивия растеж и развитие.


Осигуряване на справедлив растеж с устойчиви решения

Образованието като катализатор на промяната

Образованието за устойчиво развитие (ОУР) предоставя на учащите се знания, умения, ценности и способности, необходими за справяне с глобални предизвикателства като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и неравенството. ЮНЕСКО, като водеща агенция, изпълнява инициативи като рамката „Образование за устойчиво развитие до 2030 г.“, продължавайки усилията от предишните десетилетия за интегриране на устойчивото развитие в образователните системи в световен мащаб 4. Този образователен подход не само развива политиката, но и трансформира учебната среда чрез изграждане на капацитета на преподавателите и овластяване на младежите 4. Чрез образованието по въпросите на изменението на климата хората придобиват разбирането и инструментите, необходими, за да действат като двигатели на промяната, насърчавайки поведение, което допринася за устойчиво бъдеще 4.


Ролята на зелената енергия за справедливия растеж

Преходът към възобновяеми енергийни източници като слънчевата и вятърната енергия предоставя значителни възможности за заетост, особено в региони, които преди това са били зависими от изкопаеми горива. През 2019 г. в секторите на слънчевата и вятърната енергия се наблюдава забележително увеличение на броя на отворените работни места, като работните места в сектора на слънчевата енергия са се увеличили пет пъти от 2013 г. насам до над 52 000 позиции, а работните места в сектора на вятърната енергия са се утроили до около 13 500 79. Тези „зелени“ работни места, които обикновено са с 21% по-високо заплащане от средното, предлагат път за икономическо подобрение, особено за лица с по-ниски образователни изисквания 7. Освен това географското разпределение на тези работни места често се припокрива с райони, които са силно ангажирани с производството на изкопаеми горива, което предполага, че преминаването към възобновяема енергия може да осигури плавен преход за работниците в тези региони 7. Като подкрепят развиващите се страни в усвояването на чиста енергия, глобалните усилия целят също така да осигурят справедлив растеж и устойчивост срещу въздействията на климата, което допълнително подчертава значението на приобщаващите политики и международното сътрудничество 8.


Значението на гъвкавостта и иновациите в бизнеса

Адаптиране към промените в стратегиите в областта на околната среда, социалната сфера и управлението (ESG)

През 2024 г. интегрирането на ESG факторите в основните бизнес стратегии ще стане по-ясно изразено, признавайки устойчивите практики като съществени за управлението на репутацията и дългосрочната рентабилност 10. Организациите все повече ще разглеждат интеграцията на ESG като присъща, влияеща върху вземането на решения във всички сектори 10. Разработването на стандартизирани показатели за ESG ще бъде от решаващо значение, тъй като множеството рамки за отчитане в момента затрудняват инвеститорите и заинтересованите страни да сравняват резултатите на ESG в различните организации 10. Очаква се лидерите в сектора да си сътрудничат за създаването на унифициран набор от ESG метрики, за да се опрости отчитането и да се повиши прозрачността 10.


Критичното пресичане на иновациите и устойчивостта

В епоха, белязана от екологични проблеми и безпрецедентни иновации, границите между устойчивостта и бизнеса изчезват 15. Устойчивите инициативи вече се разглеждат не само като корпоративна социална отговорност или екология, но и като основни бизнес императиви 15. Например моделът на кръговата икономика предоставя на предприятията зряла възможност да насърчават иновациите чрез проектиране на продукти с жизнен цикъл от люлка до люлка, което значително намалява количеството на отпадъците и разходите за материали 15. Този подход не само развива по-устойчиви и конкурентоспособни операции, но и е в съответствие с глобалните цели за устойчивост 15.


Електрическите превозни средства и достъпните технологии за слънчева енергия променят облика на индустриите, като намаляват въглеродния отпечатък на транспорта и променят начина, по който предприятията и потребителите мислят за производството на енергия 15. Освен това иновациите в управлението на отпадъците, използващи модерни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение, оптимизират процесите на сортиране и рециклиране на отпадъците, което води до по-високи нива на оползотворяване и намаляване на въздействието върху околната среда 15. Разработването на биоразградими материали и материали, базирани на възобновяеми ресурси, поставя нови стандарти за екологосъобразни опаковки и продуктов дизайн 15.


За да могат предприятията наистина да внедрят устойчивостта в своите практики, е необходима културна и организационна трансформация 15. Тази трансформация започва с обединяване на ръководството, служителите и заинтересованите страни около обща визия за устойчивост, насърчаване на културата на иновации и интегриране на устойчивостта в основните бизнес стратегии 15. Публично-частните партньорства (ПЧП) играят ключова роля за стимулиране на иновациите, необходими за справяне с глобалните предизвикателства, като осигуряват регулаторни рамки и стимули за предприятията да възприемат ефективно по-устойчиви практики 15.


Стимулиране на устойчивостта чрез технологични постижения

Използване на силата на цифровите решения

Технологичните иновации играят ключова роля за напредъка в областта на устойчивостта, като цифровата трансформация се очертава като ключов фактор за оптимизиране на ресурсите и повишаване на ефективността. Интегрирането на технологията „Интернет на нещата“ (IoT) свързва устройства и събира важни данни за оптимизиране на използването на ресурсите, предотвратяване на загубите и повишаване на оперативната ефективност 16. Освен това цифровата трансформация насърчава преминаването от хартиени към цифрови процеси, като значително намалява оперативните разходи и насърчава устойчивостта в офисната среда чрез минимизиране на разхищението на ресурси 16.


Автоматизацията и цифровизацията трансформират ръчните процеси в ефективни цифрови системи, като рационализират операциите и повишават производителността. Такива трансформации не само пестят енергия, но и свеждат до минимум отпадъците в сравнение с традиционните методи, като допълнително подкрепят целите за устойчивост чрез насърчаване на екологичен бизнес модел 16. Анализите на данни играят ключова роля, като обработват огромни количества информация, за да откриват модели, които подчертават неефективността, насочвайки бизнеса към по-устойчиви практики 16.


Примери за пробивни идеи, водещи до устойчивост

Няколко новаторски технологични иновации създават предпоставки за устойчиво бъдеще. Например разработването на биоразградими материали и материали, базирани на възобновяеми ресурси, революционизира дизайна на продуктите, предлагайки екологични алтернативи на традиционните производствени процеси 20. По подобен начин електрическите превозни средства (ЕПС) и напредъкът в технологиите за слънчева енергия променят облика на индустриите, като намаляват въглеродните емисии и насърчават използването на възобновяема енергия 20.


Иновации като микробни горивни клетки, съчетани с обратна електродиализа, използват отпадъчните води за генериране на електроенергия, показвайки как хибридните технологии могат да допринесат за устойчиво производство на енергия, като същевременно пречистват водата, подкрепяйки по този начин кръговата икономика 19. Освен това инициативи като проекта на Кока-Кола за изграждане на пътна настилка в Пакистан използват рециклирани пластмасови бутилки за строителство, демонстрирайки практическите приложения на рециклираните материали в проекти за развитие на общността 19.


Тези примери подчертават значителното въздействие, което технологичният напредък може да окаже върху стимулирането на устойчивостта, като подчертават значението на непрекъснатите иновации и приемането на зелени технологии за постигане на устойчиво бъдеще 1920.


Изграждане на неутрално по отношение на CO2 бъдеще

Пътят към намаляване на емисиите в производството

Индустриалното производство допринася значително за глобалните въглеродни емисии, като приблизително една пета от тези емисии произтичат от секторите на производството и преработката, които консумират зашеметяващите 54% от световните енергийни източници 24. В отговор на това компаниите все по-често интегрират стратегии за опазване на околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), за да запазят пазарния си дял и да спазват нормативните изисквания, като по този начин избягват санкции и глоби 24. Преките емисии на парникови газове от производствените предприятия, известни като емисии от обхват 1, могат да бъдат намалени чрез модернизиране на оборудването, оптимизиране на процесите и внедряване на енергоспестяващи технологии 24. Освен това емисиите от обхват 2, които са непреки емисии, свързани със закупената електроенергия и други форми на енергия, могат да бъдат намалени чрез избор на по-екологични енергийни източници и инвестиране в енергийно ефективни системи 24. Най-мащабните, емисии от обхват 3, възникват във веригата на стойността и могат да бъдат преодолени чрез оптимизиране на веригата на доставки, така че да включва екологично отговорни доставчици, и свеждане до минимум на генерирането на отпадъци чрез програми за рециклиране и рециклиране на място 24.


Електрификация на машините и нейното въздействие

Електрификацията на машините бележи ключова промяна към устойчивост в различни индустрии, особено в сектора на производството на оригинално оборудване (OEM). Компании като JLG преминаха към електрически машини, намалявайки зависимостта от хидравликата и горивните системи, като по този начин повишават устойчивостта 25. Тази промяна не само допринася за намаляването на емисиите на CO2, но също така е в съответствие с нарастващото търсене на „зелени“ решения от страна на клиентите и регулаторните органи 25. Напредъкът в технологията на литиево-йонните батерии допълнително улесни този преход, позволявайки замяната на хидравличните цилиндри с електрически задвижващи механизми, които улавят енергията по време на работа и повишават енергийната ефективност 25. По-широкото възприемане на електрификацията изисква значителни инвестиции в инфраструктурата, като например разработване на нови системи за зареждане и сътрудничество в областта на инфраструктурата за зареждане на строителните площадки, за да се използват напълно предимствата на съвременната технология на батериите 26.


Насърчаване на приобщаването и безопасността чрез устойчиви практики

Създаване на работна среда, в центъра на която са безопасността и уважението

Организациите, които отдават приоритет на психологическата безопасност, създават среда, в която служителите се чувстват физически и психологически сигурни. Такава среда се характеризира с приемане на различни среди и ангажираност с благосъстоянието на служителите 28. В тези среди служителите се чувстват комфортно да изразяват себе си, без да се страхуват от смущение или отмъщение, което насърчава откритата комуникация и ангажираност 2829. Чрез въвеждането на практики, които насърчават психологическата безопасност, компаниите наблюдават значително повишаване на мотивацията, като служителите са с 260 % по-мотивирани да работят, наред с намаляване на отсъствията и текучеството на работното място 28.


Редовните проверки на психическото, физическото и емоционалното здраве на служителите са от решаващо значение, както и осигуряването на необходимия отпуск и обучението на мениджърите за поддържане на тези ценности 28. Освен това липсата на психологическа сигурност, например във враждебна работна среда, характеризираща се с тормоз и сплашване, може сериозно да попречи на изпълнението и благосъстоянието 29. Ето защо култивирането на среда на доверие, подкрепа и силна комуникация не само повишава безопасността, но и допринася за по-позитивно и продуктивно работно място 29.


Насърчаване на многообразието и приобщаването в усилията за устойчивост

Разнообразието и приобщаването са неразделна част от постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено тези, насочени към намаляване на неравенствата и равенството между половете 31. Акцентирането върху справедливите и приобщаващи практики във всички аспекти на развитието гарантира, че различните гласове се чуват и оценяват, което води до по-добро вземане на решения и по-иновативни решения 3132. Например, вероятността разнородните екипи да бъдат иновативни е с 20 % по-голяма, а вероятността да надминат по-малко разнородните - с 35 %, което подчертава значението на разнообразните гледни точки за постигане на организационен успех 32.


Компании като Axis демонстрират ангажираност към многообразието и приобщаването чрез глобални стандарти за условия на труд и придобивки, независимо от географското местоположение, като се съобразяват с принципи като Глобалния договор на ООН и Кодекса за поведение на доставчиците 30. Тези стандарти са не само морално задължителни, но и подобряват бизнес операциите, като привличат най-добрите таланти от различни среди и насърчават културата на уважение и овластяване 2830. Чрез включването на многообразието и приобщаването в корпоративните стратегии организациите могат значително да увеличат социалното си въздействие и да допринесат за едно по-устойчиво и справедливо бъдеще 33.


Подобряване на опита на клиентите и потребителите с инициативи за устойчивост

Предоставяне на устойчиви решения, които отговарят на нуждите на клиентите

Предприемачите могат да повишат удовлетвореността на клиентите, като внедряват екологосъобразни технологии, използват възобновяеми енергийни източници и възприемат практики на кръговата икономика, за да сведат до минимум своя екологичен отпечатък. Тези инициативи не само допринасят за финансовата стабилност на бизнеса, но и подобряват имиджа на марката, привличайки повече B2B и B2C клиенти. 37. Освен това, като интегрират устойчивото развитие в стратегиите на компанията, организациите постигат социални, екологични и икономически цели, които впоследствие повишават удовлетвореността на клиентите 36. Този подход е очевиден в компании като Microsoft, която е вградила устойчивостта в основата на своите бизнес операции, стремейки се да не отделя въглеродни емисии и да използва изкуствен интелект за решаване на проблеми, свързани с биоразнообразието, като по този начин отговаря на променящите се очаквания на клиентите 35.


Иновации за по-голямо благо и финансова жизнеспособност

Иновациите са от решаващо значение за постигане на баланс между рентабилността и устойчивостта. Като възприемат иновативни технологии, предприятията могат да намалят своя екологичен отпечатък, като същевременно увеличат рентабилността си 39. Устойчивите иновации водят до откриването на неизползвани пазари и нови източници на приходи. Например Tesla направи революция в автомобилната индустрия със своите електрически автомобили и решения за възобновяема енергия, превръщайки се в пазарен лидер в областта на иновациите, ориентирани към устойчивост 39. Освен това компаниите все по-често интегрират в дейността си фактори, свързани с околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), което не само намалява рисковете, но и привлича отговорни инвеститори и потребители, увеличавайки финансовите ползи 37. Това интегриране се подкрепя от финансовите институции, които все по-често вземат предвид факторите, свързани с ESG, при вземането на решения за отпускане на заеми и инвестиции, предлагайки благоприятни условия на предприемачите с устойчиви бизнес модели 37.


Напредък в опазването на околната среда в световен мащаб чрез сътрудничество

Ролята на партньорствата за постигане на целите за устойчивост

Партньорствата са от съществено значение за постигането на глобалните цели, тъй като те насърчават международните инвестиции и подкрепа, които са от решаващо значение за технологичното развитие и достъпа до пазара, особено за развиващите се страни 41. Засилването на регионалното и международното сътрудничество Север-Юг, Юг-Юг и тристранното сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите улеснява обмена на знания при взаимно договорени условия. Това сътрудничество е жизненоважно за постигане на целите за устойчивост и често се координира чрез механизми на равнище ООН 41. Освен това насърчаването на разработването, трансфера, разпространението и дифузията на екологосъобразни технологии в развиващите се страни при благоприятни условия играе решаваща роля за устойчивото развитие 41. Ефективното и целенасочено изграждане на капацитет в развиващите се страни, подкрепено от международното сътрудничество, е от съществено значение за изпълнението на националните планове за постигане на всички цели за устойчиво развитие 41. Насърчаването на публични, публично-частни и граждански партньорства, които се основават на опита и стратегиите за осигуряване на средства на съществуващите партньорства, допълнително подчертава значението на съвместните усилия за постигане на напредък в опазването на околната среда в световен мащаб 41.


Примерни проучвания на успешни сътрудничества в областта на устойчивото развитие

Сътрудничеството между Unilever и Walmart през 2006 г. е пример за силата на партньорствата за постигане на целите на устойчивото развитие. Те пуснаха на пазара концентрирана гама от течни перилни препарати, които замениха по-големи, по-малко екологични продукти 43. Тази инициатива изискваше сътрудничество, за да се реализират икономии на разходи за опаковане, транспорт и производство, наред със значителни ползи за околната среда, като например намаляване на използването на вода и на въглеродните емисии 43. Успехът на този проект накара и други търговци на дребно бързо да приемат концентрирани течни перилни препарати, като промени цялата категория в търговията на дребно и демонстрира широкото въздействие на съвместните усилия за устойчивост 43.


Друг пример е партньорството в UnternehmerTUM, което обединява стартиращи предприятия и корпорации, създавайки печеливши ситуации чрез екологични продукти и услуги 45. Тези сътрудничества често започват като съвместни пилотни проекти, които позволяват на компаниите да тестват нови устойчиви технологии или услуги с минимален риск, преди да вземат решение за дългосрочни партньорства 45. Такива инициативи не само насърчават иновациите, но и стимулират устойчивото развитие, демонстрирайки дълбокото въздействие на съвместните усилия върху опазването на околната среда 45.


Подготовка за бъдещето с устойчиви продуктови иновации

Посрещане на екологичните предизвикателства при проектирането и създаването на продукти

Технологичната екосистема, макар да стимулира напредъка и да предлага решения за мониторинг на околната среда, е изправена пред значителни предизвикателства в областта на устойчивото проектиране, като изчерпване на природните ресурси, замърсяване с електронни отпадъци, високо потребление на енергия и социално неравенство 46. Тези предизвикателства налагат преосмисляне на процесите на проектиране на продукти, за да се осигури устойчивост. Устойчивото развитие, което е от решаващо значение за бъдещите поколения, изисква разглеждане на всеки етап от жизнения цикъл на продукта - от използваните суровини до края на жизнения цикъл на продукта 46. Традиционният линеен модел за проектиране на продукти - вземане, изработване, използване, отпадъци - се трансформира в кръгов, като се акцентира върху издръжливостта, разглобяването и рециклирането, като се свежда до минимум вредата за планетата и се гарантират етични практики по цялата верига на доставки 46.


Прилагането на устойчив дизайн включва използването на материали с ниско въздействие, избягване на смесени материали, освен ако не са предназначени за лесно разглобяване, и снабдяване с материали на местно ниво 46. Освен това компаниите се насърчават да предлагат решения в края на жизнения цикъл, като програми за рециклиране или обновяване, и да информират ясно потребителите за процесите на изхвърляне 46. Друга стратегия за намаляване на въглеродния отпечатък на технологичните дейности е провеждането на операции в облака в региони, захранвани предимно с възобновяема енергия 46.


Интегриране на устойчивостта в кръговата икономика

Екодизайнът и кръговият дизайн са два взаимно допълващи се подхода в областта на устойчивия продуктов дизайн. Екодизайнът свежда до минимум екологичния отпечатък чрез оценка на всички етапи на жизнения цикъл с помощта на инструменти като оценка на жизнения цикъл (ОЖЦ), докато кръговият дизайн запазва материалите в икономическия цикъл, като се фокусира върху повторното им използване или рециклиране 47. Иновациите в производствените техники, идентифицирани чрез LCA, могат да намалят емисиите, отпадъците и замърсяването 47. Освен това проектирането на продукти за ефективно транспортиране и използването на опаковки с ниско въздействие може значително да намали свързаните с транспорта емисии 47.


По време на етапа на използване на продукта, проектирането за енергийна ефективност и дълготрайност е от решаващо значение. Стратегии като модулното проектиране позволяват лесна замяна на остарели или счупени компоненти, пример за което са продукти като модулния телефон на Fairphone 47. На етапа на изхвърляне, осигуряването на продукти, проектирани за повторна употреба и рециклиране на компонентите, е от съществено значение за постигане на кръговрат 47. Дружествата също така трябва да подкрепят тези характеристики на дизайна със силни корпоративни стратегии, които включват схеми за обратно приемане или лизинг, удължени гаранции за ремонт и ефективна комуникация с клиентите относно устойчивите практики 47.


Като се справят с тези предизвикателства и интегрират принципите на кръговата икономика, предприятията могат значително да допринесат за устойчивото развитие, като осигурят баланс между екологичните, социалните и икономическите фактори 47.


Заключение

В тази статия прекосихме обширния пейзаж на устойчивото развитие, като разгледахме неговата решаваща роля за овластяване на общностите, насърчаване на справедливия растеж и стимулиране на технологичните иновации към устойчиво бъдеще. Подчертахме интегралния характер на образованието, зелената енергия, гъвкавостта на бизнеса и силата на технологичния напредък в извайването на устойчив път напред. Предоставените прозрения подчертават значението на колективните усилия, иновациите и включването на устойчивостта в бизнес моделите, за да се отговори на днешните предизвикателства, без да се компрометира потенциалът на бъдещите поколения.


Докато вървим напред, е ясно, че пътуването към устойчивост не е отговорност само на отделни хора, общности или правителства, а комбинирано глобално начинание, което изисква постоянна ангажираност и иновативно мислене. Разгледаните примери и случаи подчертават значението на сътрудничеството между секторите и международните граници за използване на огромния потенциал на устойчивото развитие. Нека пренесем тези знания напред, като активно участваме и се застъпваме за устойчиви практики във всеки аспект от живота си, осигурявайки устойчива и процъфтяваща планета за идните поколения.


Често задавани въпроси

1. Как устойчивото развитие е от полза за общностите?

Устойчивото развитие предлага множество ползи за общностите. От икономическа гледна точка то насърчава създаването на по-здравословна, по-безопасна и по-продуктивна среда. В социален план то укрепва връзките в общността, повишава качеството на живот и вдъхва надежда за обещаващо бъдеще.


2. Кои са ефективните стратегии за укрепване на развитието на общностите?

Овластяващото развитие на общността включва няколко ключови стратегии:


Изграждане на доверие в общността.

Фокусиране както върху психологическото, така и върху емоционалното овластяване.

Повишаване на възможностите на традиционните институции.

Насърчаване на участието на много заинтересовани страни и взаимното обучение.

Съгласуване на дневния ред на организациите на гражданското общество (ОГО) и държавните органи.

3. Защо овластяването е от решаващо значение за устойчивото развитие?

Овластяването е от съществено значение за устойчивото развитие, тъй като то дава на хората и общностите необходимите умения за адаптиране към променящата се среда. То насърчава по-голямата социална и икономическа ангажираност и подобрява разбирането на екологичните процеси, които са жизненоважни за непрекъснатия растеж и самовъзстановяване.


4. Какво включва подходът за овластяване в развитието на общностите?

Подходът на овластяване към развитието на общността се фокусира върху подкрепата на членовете на общността, както мъже, така и жени, като им предоставя рамка за ефективно управление и справяне с делата им. Този подход има за цел да насърчи самостоятелността и ефективното управление на общността.


Препратки

Comments


bottom of page